Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a alapján (a továbbiakban: Infotv.) készült.
1. Az adatkezelő neve és adatai
BORSUTTOGÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 1023 Budapest, Ürömi utca 24-28. fszt. 3., Cégjegyzékszám: 01-09-723609, Adószám: 13204981-2-41, E-mail cím: sugo@borsuttogo.hu; Tel/fax: 06 1 950 66 36; a továbbiakban: Szolgáltató).
2. Az adatkezelés megnevezése

Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.
Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az ügyfelek személyes és bizalmas információit.
A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint üzleti jellegű marketing célok érdekében használja fel.
Megrendelő személyes adatai harmadik félnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben kerülnek átadásra. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
4. Az adatkezeléssel érintett adatok

A Szolgáltató által kezelt adatok köre: név, aláírás, anyja neve, lakcíme, elérhetősége, így különösen:
– a Weboldal regisztrációs lapjának kitöltése során a Megrendelő által megadott adatok;
– a Weboldal használata során a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott egyéb adatok, ideértve többek között a Megrendelő által írt értékeléseket és hozzászólásokat is;
– a Szolgáltató a Weboldal regisztráció nélküli használata során is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, és esetenként személyes adatnak minősülő adatokat, az alábbiak szerint.
5. Az adatkezelés célja

A Weboldalon a Szolgáltató által végzett adatkezelés elsődleges célja a Weboldal hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő működtetése, ideértve a személyre szabott reklámok megjelenítését és a Weboldal hatékonyságának növelését is.
A Szolgáltató által végzett adatkezelés további célja a felhasználók azonosítása, a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a felhasználók tájékoztatása, a működési problémák elhárítása, valamint a Weboldal felhasználási feltételeinek érvényre juttatása és az ennek alapján a Szolgáltatót megillető jogok gyakorlása.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul a Szolgáltató által végzett és a fentiekben megjelölt célú adatkezelésekhez.
Szolgáltató a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
6. Megrendelő regisztrációjával Szolgáltató elmenti a látogatás időpontját és időtartamát. Szolgáltató a nyomkövetési információkat (Cookies) és aktív összetevőket (pl. JAVA scriptet) használ, hogy a látogatók igényeit figyelemmel kísérhesse, és a weboldalakat optimálisan alakíthassa ki.
A böngésző beállításán keresztül a nyomkövetési információk elfogadását Megrendelő vissza is utasíthatja. Ebben az esetben Megrendelőnek figyelembe kell venni, hogy ekkor az internet-oldal néhány funkciója esetleg nem fog működni.
7. Az adatkezelés időtartama

Az érintett által önkéntes döntése alapján megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig jogosult kezelni, ameddig az érintett ez irányú kifejezett nyilatkozatával az adatkezelést meg nem tiltja.
A felhasználói fiók adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a Szolgáltató.
Az ügyfélszolgálati ügyintézés során megadott adatok, elsősorban e-mail cím, megrendelés száma, a megadott név, szállítási cím, számlázási cím és a hangfelvétel az általános elévülési határidőig, azaz 5 évig kerülnek tárolásra, az esetleges jogviták bizonyítása érdekében.
8. Hírlevél

Szolgáltató a regisztrációkor vagy azt követően a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján reklám célból e-mail üzeneteket, a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a Webáruház és annak a szolgáltatásai változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldhet a Megrendelő részére. Megrendelő az e-mail üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre.
9. A személyes adat törlése

A személyes adatot törölni kell, ha
– kezelése jogellenes;
– az érintett – az Infotv. a 14. §

c)
pontjában foglaltak szerint – kéri;
– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
– azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
10. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatás iránti kérelmet, valamint a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban felvilágosítás iránti kérelmet, továbbá Megrendelő javaslatait és panaszait e-mailben a Szolgáltató

sugo@borsuttogo.hu
vagy a 1023 Budapest, Ürömi utca 24-28. szám alatti címére kell Megrendelőnek eljuttatnia, amire 8 (nyolc) munkanapon belül választ kap az érintett.
11. Jogérvényesítés

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)

Legfrissebb bejegyzéseink

Mégtöbb bejegyzés

Kosár
0